Opleidingsmogelijkheden

Bent u geïnteresseerd en overweegt u de vierjarige medische vervolgopleiding tot specialist arts M+G te volgen? Dan zijn er zijn meerdere deskundigheidsgebieden waaruit u kunt kiezen:

 • JeugdGezondheid (JG).
 • Medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld en Forensische geneeskunde (MF).
 • Infectieziektebestrijding, Tuberculosebestrijding en Medische milieukunde (ITM).
 • Medische Advisering (MA).
 • Donor- en Farmaceutische geneeskunde (DF)

Zie voor meer informatie over de inhoud van de opleidingen: www.artsmg.nl

Instroomeisen en voorwaarden

Regulier instromen

Artsen die een medische vervolgopleiding tot arts M+G willen volgen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • ingeschreven zijn in het BIG register;
 • werkzaam zijn in een (door de RGS erkende) opleidingsinrichting voor het specialisme of profiel;
 • toestemming hebben van de werkgever om de opleiding te gaan volgen;
 • een (door de RGS erkende) opleider toegewezen hebben gekregen;
 • een opleidingsovereenkomst met een van de opleidingsinstituten hebben.

Zij-instromer

Zij-instromers zijn artsen die in een geneeskundig specialistenregister staan ingeschreven en die in een ander specialisme willen worden opgeleid en geregistreerd. Een specialist dient bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een verzoek tot registratie als specialist in en daarbij, vooraf, een plan voor een individueel opleidingsprogramma ter goedkeuring. De opleiding van de zij-instromer kan pas beginnen nadat het individueel scholingsprogramma is goedgekeurd.

De specialist dient zich ruim voor de beoogde aanvangsdatum van de opleiding als zij-instromer te melden bij de RGS. De RGS stuurt vervolgens een registratiepakket toe.

Herintreder

Een arts kan na doorhaling van zijn specialistenregistratie opnieuw in hetzelfde register worden ingeschreven als over de periode van vijf jaar, voorafgaand aan de doorhaling van inschrijving tot het moment van verzoek, volledig aan de herregistratie-eisen is voldaan. Is dit niet het geval, dan is hernieuwing van uw inschrijving pas mogelijk na het doorlopen van een individueel scholingsprogramma. Dit scholingsprogramma wordt opgesteld door uzelf in overleg met een onderwijsinstituut en de begeleidend specialist. Het onderwijsinstituut is een erkend opleidingsinstituut sociale geneeskunde of een onderwijs/opleidingsafdeling van een opleidingsinrichting.

Het individuele scholingsprogramma start nadat het door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is goedgekeurd. U kunt zich melden bij de RGS voor de opleiding als herintreder.

Het minimum aantal uren is 16 uur per week. In geval van deeltijd vindt verlenging naar rato plaats. Het programma kan niet starten voordat het door de RGS is goedgekeurd. Nadat het programma met goed gevolg doorlopen is wordt u opnieuw als specialist ingeschreven.

Klik hier voor meer informatie over instroomeisen, voorwaarden en inschrijving.

Tarieven

Begeleiding door erkende opleider

De kosten van de inzet van een erkende opleider arts M+G worden aan de werkgever doorbelast, waarbij wij uitgaan van een kostendekkend uurtarief van €125,-.

Kwaliteitscoördinatie praktijkopleiding

Voor de inzet en dienstverlening van de SSGO als erkende opleidingsinrichting voor de praktijkopleiding vraagt de SSGO een vergoeding. De SSGO heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk en hanteert kostendekkende tarieven:

 • Een kostendekkend tarief voor de kwaliteitscoördinatie van de praktijkopleiding als erkende opleidingsinrichting.
 • Een kostendekkende vergoeding voor de inzet van een erkende opleider.

Voor de kwaliteitscoördinatie van de praktijkopleiding door de SSGO als erkende opleidingsinrichting geldt een tarief van €7.000,- per aios voor leerjaar 1 en 2. Deze is als volgt opgebouwd:

 • 36 tot 40 uur per jaar kwaliteitscoördinatie (intake, overeenkomsten opmaken, kwaliteitsbewaking en evaluatie).
 • 16 uur per jaar ontwikkelen, bijstellen en verantwoorden opleidingsbeleid en kwaliteitsbeleid.
 • Kosten visitaties en erkenningen door RGS en bureaukosten.

Let op! De financiële vergoeding aan de SSGO is separaat van de kosten van de theoretische opleiding die u betaalt aan het opleidinginstituut.

Opleiding via de SBOH

Voor enkele profielen zijn door VWS bekostigde opleidingplaatsen beschikbaar. Dit zijn momenteel de 1e en 2e fase van de opleiding arts M+G voor de volgende profielen: jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en medische milieukunde. U dient voor deze opleidingsplaatsen te solliciteren.
Meer informatie via www.artsmg.nl.