Bestuur

Het bestuur van de SSGO bestaat uit:

Voorzitter SSGO: vacature

Inge de Vries, arts M+G, secretaris/portefeuille opleidingen

Mr. Jan Berkelmans, penningmeester
(tevens lid van de bestuurscommissie ZN)

Kwaliteitscoördinator

De kwaliteitscoördinator van de SSGO is: Carla Derijck, MBA te bereiken via het algemene mailadres: info@ssgo.nu

Deelnemende organisaties

De stichting is opgericht en wordt in stand gehouden door de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid. Zorgverzekeraars Nederland is samen met KAMG en de VAV betrokken bij de oprichting van de SSGO. De lidverenigingen van de KAMG zijn tevens deelnemende organisaties in de SSGO.

Vraag, suggestie of klacht?

De praktijkopleiding is onderdeel van de medische vervolgopleiding sociale geneeskunde. Dit betekent dat het Examenreglement medische vervolgopleidingen van het Opleidinginstituut ook voor de praktijkopleiding van toepassing is. De SSGO conformeert zich onverkort aan het Examenreglement Medische vervolgopleidingen van de NSPOH. In geval van vragen, suggesties en klachten over de aard, inhoud en opzet van de praktijkopleiding is dit Examenreglement van toepassing.

Klik op Examenreglement om het reglement te kunnen inzien.

Bent u het als aios niet eens met een besluit over uw opleiding, genomen door de opleider, het opleidingsinstituut of de opleidingsinrichting dat kunt een geschil aanhangig maken bij de onafhankelijke Geschillencommissie van de RGS. Meer informatie over de procedure? Zie: Geschillencommissie en geschillenprocedure RGS.

Indien u als aios, opleider of werkgever vragen, suggesties of opmerkingen heeft over de samenwerking en dienstverlening van de SSGO, neemt u dan contact op met de kwaliteitscoördinator van de SSGO, Carla Derijck.

De kwaliteitscoördinator neemt binnen een week contact met u op en zal trachten om in goed overleg tot een bevredigend en passend antwoord dan wel oplossing te komen.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Dan verzoeken wij u deze met een inhoudelijke toelichting kenbaar te maken aan het bestuur van de SSGO, per e-mailadres info@ssgo.nu ter attentie van de secretaris.

De ontvangst van de klacht zal worden geregistreerd en binnen 5 werkdagen worden bevestigd. Het bestuur van de SSGO zal binnen vier weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie geven op de klacht. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal het bestuur u hierover voor het verstrijken van de vier weken berichten en daarbij aangeven binnen welke termijn de inhoudelijke reactie volgt.

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en zal 5 jaar worden bewaard.

Ontevreden met de uitkomst van de klachtbehandeling? Dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na afhandeling van de klacht beroep aantekenen bij een onafhankelijke Beroepscommissie. Dit beroep zal in behandeling worden genomen door mevrouw L. van der Knoop, zij is niet gelieerd aan de SSGO. Binnen 6 weken na ontvangst van het beroep wordt u geïnformeerd over de uitspraak. Als het langer duurt om tot een uitspraak te komen, dan wordt u geïnformeerd binnen welke termijn wél een uitspraak kan worden gedaan. De uitspraak is bindend. Om contact op te nemen met de Beroepscommissie, stuurt u een e-mail naar info@ssgo.nu ter attentie van mevrouw L. van der Knoop.